Przydatne strony


Wyprawka szkolna

Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku, dla osób zatrudnionych.

2. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy, oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

4. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej o charakterze stałym np. dodatek mieszkaniowy, świadczenia opiekuńcze itp.

5. Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku /kserokopia/

6. Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymanie alimentów.

7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

8. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego.

9. Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica).

10. Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej. Jednocześnie informujemy, że warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie imiennych rachunków lub faktur VAT za zakupione podręczniki.


Wzór wniosku:

Zwracam się z prośbą o objęcie mojego dziecka………, ucznia klasy:…. Programem „Wyprawka Szkolna 2010”. Oświadczam, że moje dochody netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie przekraczają kwoty 351,00zł miesięcznie (w załączeniu odpowiednie zaświadczenia).


 

Losowy obrazek

ferie_w _staniatkach_8

Akcja „Warto być dobrym” wystartowała!. Szkoła Podstawowa w Staniątkach. Staniątki


Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.

StaniątkiSzkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniatkach. Designed by Sajt4u XHTML and CSS Valid!.