Przydatne strony


Wyprawka szkola

Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku, dla osób zatrudnionych.

2. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy, oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

4. Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej o charakterze stałym np. dodatek mieszkaniowy, świadczenia opiekuńcze itp.

5. Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku /kserokopia/ 6. Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymanie alimentów.

7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

8. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego.

9. Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica).

10. Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej.


Jednocześnie informujemy, że warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie imiennych rachunków lub faktur VAT za zakupione podręczniki.


Wzór wniosku dostępny w sekretariacie oraz pod zamieszczonym linkiem >>>


 

Losowy obrazek

Konkurs_Piesni_Patriotycznej_2014_14

Akcja „Warto być dobrym” wystartowała!. Szkoła Podstawowa w Staniątkach. Staniątki


Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.

StaniątkiSzkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniatkach. Designed by Sajt4u XHTML and CSS Valid!.