Główna Organizacja i funkcje
Organizacja i sprawowane funkcje.

Arkusz organizacyjny określa szczegółowo organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku.


Arkusz zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.


Zamieszcza się w nim w szczególności:

-liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

-ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.


W szkole jest 6 oddziałów szkolnych oraz oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.


Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

-pomieszczeń do nauki,

- pracowni komputerowej,

- sali gimnastycznej,

- świetlicy,

- biblioteki,

- boiska sportowego i placu zabaw,

- szatni szkolnej.


Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


Edukacja szkolna przebiega w dwóch etapach rozwojowych dziecka:

- I etap: klasy I-III edukacja wczesnoszkolna

-II etap: klasy IV-VI nauczanie przedmiotowe i ścieżki edukacyjne.


Władze jednostki:

- Dyrektor: mgr Anna Ślęzak,

- Rada Pedagogiczna,

- Rada Szkoły,

- Rada Rodziców,

- Samorząd Uczniowski.

Zmieniony: wtorek, 22 lutego 2011 13:42
 

Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniatkach. Designed by Sajt4u XHTML and CSS Valid!.