Przydatne strony


Główna Świetlica szkolna
Świetlica szkolna


Świetlica jest czynna w godzinach: 7:00 - 8:00 , 11:30 – 16:30


Zapisu dziecka do świetlicy dokonuje się na podstawie wypełnionej Karty Zgłoszenia Dziecka do ŚwietlicyKarta Zgłoszenia - Oddział Przedszkolny


Karta Zgłoszenia

Plan Dydaktyczno-Wychowawczy Świetlicy Szkolnej 2019/2020
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W STANIĄTKACH

I. Podstawowe funkcje świetlicy.

a. Funkcja wychowawcza.

- Akceptacja dziecka, która wyraża się przyjęciem go takim, jakim ono jest.

- Uznanie praw przysługujących dzieciom, okazywanie im szacunku.

- Uczenie współdziałania, zachęcanie do aktywności w pracy i zabawie.

b. Funkcja opiekuńcza.

- Roztaczanie nad dzieckiem opieki w czasie pracy zawodowej rodziców.

- Organizowanie czasu wolnego dzieciom.

- Niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowawczych i edukacyjnych.

- Zapewnienie bezpieczeństwa wychowanką świetlicy, ochronę zdrowia i nauczanie higieny

osobistej,

- Pomoc tym dzieciom, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji (rozwód w rodzinie, śmierć kogoś bliskiego).

c. Funkcja socjalizacyjna.

- Udział dziecka w życiu środowiska społecznego, jakim jest świetlica.

- Zaspokajanie potrzeby aktywności i działania, potrzeby kontaktu emocjonalnego, przynależności do grupy rówieśniczej i jej uznania, akceptacji, potrzebę sukcesu, zrozumienia, szacunku, samorealizacji,
a także potrzeby poznawcze.

d. Funkcja dydaktyczna.

- Rozbudzanie zainteresowań dzieci, poszerzanie ich wiedzy, rozwijanie umiejętności

i zdolności uczniów.

e. Funkcja profilaktyczna.

- Dostarczanie pozytywnych przeżyć i wzorców.

- Wspieranie rozwoju posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności.

- Kształtowaniu pozytywnych kontaktów i relacji interpersonalnych z innymi ludźmi.

II. Organizacja pracy w świetlicy.

1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych..

2. Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców.

3. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczego oraz dziennego rozkładu zajęć.


III. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

1. Otoczenie wychowanków opieką.

2. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.

3. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.

4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

6.Kształtowanie nawyków higieny i czystości.

7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

8. Współpraca z rodzicami i wychowawcami.

9. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zgubione telefony i inne urządzenia techniczne.


IV. Wychowankowie świetlicy.

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie rodziców lub opiekunów pracujących.

2. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia (karty zapisu) rodziców/opiekunów dziecka.
V. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej.

Wychowanek ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanej opieki.
 2. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 3. Życzliwego traktowania.
 4. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.
 5. Opieki wychowawczej.
 6. Poszanowania godności osobistej.
 7. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
 8. Pomocy w odrobieniu zadań domowych.
 9. Korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw.


Wychowanek jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy.
 2. Zgłaszania nauczycielowi o każdorazowym oddaleniu się np. do toalety.
 3. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
 4. Pomagania słabszym.
 5. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.
 6. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.
 7. Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy i innych pracowników szkoły.
 8. Zachowywać się kulturalnie.


VI. Dokumentacja świetlicy

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja

1. Dziennik zajęć (jeden na grupę).

2. Roczny plan pracy dydaktyczno –opiekuńczy +  ramowy plan dnia.

3. Karty zapisu ( zebrane w segregator).

3. Zeszyt obecności uczniów niezapisanych na świetlicę i oczekujących na dodatkowe zajęcia.

4. Regulaminy Świetlicy szkolnej.

 

Losowy obrazek

Andrzejki_14

Akcja „Warto być dobrym” wystartowała!. Szkoła Podstawowa w Staniątkach. Staniątki


Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.

StaniątkiSzkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniatkach. Designed by Sajt4u XHTML and CSS Valid!.